Oct 4 – 5, 2021
Online (NCRA, Pune)
Asia/Kolkata timezone

Organizing Team

Ajithkumar, B.
Chandra, Poonam
Joshi, B.C.
Gupta, Yashwant
Kale, Ruta
Kanekar, Nissim
Lokhande, Hemant
Sureshkumar, S.
Solanki, J. K.
Wadadekar, Yogesh